Historia

Att det var bättre förr vet vi alla. Men hur mycket bättre var det i Hemse? Läs om Hemses historia de senaste årtiondena så får du veta!

Gamla rednersHemse, eller som det tidigare skrevs Hemsö eller Högby, är en gammal bosättningsplats. Därom vittnar ett stort antal fornfynd som gjorts i socknen. Genom att kommunikationslederna fick en knutpunkt i Hemse, utvecklades socknen och samhället. En av de nord/sydgående vägarna på Gotland har sedan urminnes tider haft sin sträckning på ancylusvallen som går genom samhället. Den vägen korsas i Hemse av den väst/östgående väg som leder mellan de viktiga hamnplatserna Klintehamn - Ronehamn. En annan viktig kommunikationsled som betytt mycket för samhällets utveckling är järnvägen som kom till Hemse i slutet av 1870-talet, då som slutstation på sträckan Visby - Hemse. Även mellan Hemse och Ronehamn fanns i början på 1900-talet en järnvägslinje. Den lades ned i efter ett antal år p.g.a. dålig lönsamhet. Den sista kvarvarande järnvägen var mellan Burgsvik - Hemse - Visby - Lärbro och lades ner i början på 60-talet.

Ser man på en gammal karta över Gotland, finner man att Hemse till stor del var kringflutet av vatten. Nu är alla dessa myrmarker utdikade och utgör en viktig areal för jordbruket. I Mästermyr, som ligger väster om Hemse, hittades en kista innehållande en mängd verktyg som en "mäster" hade haft med sig när han gick runt i gårdarna och utförde arbeten. Troligen gick denne man genom isen under en av sina färder och omkom.

Hemse kyrkaHemse kyrka är från 1100-talet. Tidigare fanns det en stavkyrka som man fann rester av vid restaurering av kyrkan. Dessa finns nu på Historiska museet. Hemse kyrka har bl.a. ett mycket vackert och välbekant triumfkrucifix från 1100-talet.

Två vackra ängen finns i samhället - Hultrekruppar i södra delen av samhället och Högbyäng i den norra delen av Hemse.

Hemse är idag den naturliga serviceorten för hela södra Gotland. I Hemse finns det ett förnämligt serviceutbud i olika branscher, såväl kommersiellt, kommunalt som statligt. Inom utbildningsväsendet är Hemse centralort för södra Gotland. Här finns låg-, mellan-, och högstadieskola med c:a 500 elever. Gotlands Läns folkhögskola ligger också i Hemse och har ett mycket brett utbud av kurser. Skolan har c:a 1900 elever per år varav 220 i de längre huvudkurserna. Några av studieförbunden har också kontor i samhället och bedriver en omfattande verksamhet. Gotlands kommun har lokaliserat en del av förvaltningen till Hemse. Inom sjukvården finns en vårdcentral med 4 läkare, distriktssköterskor, sjukgymnastik, tandvård mm. I anslutning till vårdcentralen finns ett sjukhem med 75 vårdplatser. Iliansgården är namnet på ålderdomshemmet som har c:a 50 boende. I anslutning till Iliansgården finns det två hus med servicelägenheter för äldreboende. Inom omsorgsverksamheten finns det ett antal gruppbostäder.

Näringslivet har lite olika inriktningar. En inriktning som har kommit att dominera är gummiindustrin. Idag finns det två olika företags om sysselsätter drygt 200 personer. Ett tredje företag är på väg att starta. En annan inriktning som har traditioner i Hemse är träindustrin. Idag finns det förutom en del mindre snickerier ett företag som specialiserat sig på ytterdörrar. Ett annat företag har specialiserat sig på inredningar till kyrkor och kapell.

Jordbruket har mycket stor betydelse för bygden och i samhället finns ett flertal serviceföretag till lantbruket; Lantmännen, Gotlands Husdjur AB, Hemse Fjäderfä AB, LRF konsult m.fl. Banker, post, systembolag och apotek samt ett stort antal butiker gör samhället till en komplett serviceort.

Av Rune Melin, Hemse Hembygdsförening